Schwarzgrundel, Gobius niger

Schwarzgrundel, Gobius niger